รัฐบาลใช้อำนาจพิเศษในการกำหนดกลไกการปฏิรูป

รัฐบาลใช้อำนาจพิเศษในการกำหนดกลไกการปฏิรูปและการประนีประนอมแห่งชาติภายใต้หน่วยงานของรัฐใหม่ก่อนการเลือกตั้งทั่วไปในช่วงต้นปีหน้า หน่วยงานจะได้รับการจัดตั้งขึ้นภายใต้ข้อบังคับของมาตรา 44 ที่ออกโดยสภาแห่งชาติเพื่อสันติภาพ (NCPO) ในฐานะประธานสภาผู้แทนราษฎรนายกรัฐมนตรีนายประยุทธจันทร์ – โชติลงลายมือชื่อในพระบรมราชโองการ

ซึ่งมีผลตั้งแต่วันจันทร์ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ภายใต้คำสั่งนี้หน่วยงานใหม่เพื่อการปฏิรูปและการประนีประนอมแห่งชาติจะมีผลใช้ภายในห้าปีหลังจากนั้นจะสามารถยุบได้ คำสั่งดังกล่าวเน้นย้ำถึงเจตนารมณ์เดิมของรัฐบาลทหารในการดำเนินการปฏิรูปและวาระการประนีประนอมแห่งชาติหลังการรัฐประหารในปี พ.ศ. 2557